Informacja o weryfikacji zgłoszonych wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

W ustalonym terminie do dnia 15 września 2017 r. zostało złożonych 7 wniosków dotyczących Budżetu Obywatelskiego w Kategorii II - zadanie realizowane na terenie sołectw gminy Ustrzyki Dolne. Natomiast w Kategorii I – zadania realizowane na terenie miasta Ustrzyki Dolne nie zgłoszono żadnej propozycji.

Kategoria nr II- zadanie realizowane na terenie sołectw gminy Ustrzyki Dolne
1. Wspieranie integracji lokalnej społeczności poprzez remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzegach Dolnych (50.000 zł)
2. Modernizacja remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej (38.000 zł)
3. Budowa boisk do piłki nożnej i piłki koszykowej w m-ci Krościenko wraz z ogrodzeniem terenu (50.000 zł)
4. Plac zabaw w m-ci Łobozew Górny na działce nr 258/10 (50.000 zł)
5. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jałowe – zakup mebli kuchennych, stołów oraz naczyń kuchennych (25.492,90 zł)
6. Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w Nowosielcach Kozickich (50.000 zł)
7. Trakty piesze na cmentarzu w Ustjanowej Dolnej (49.660,68 zł)

Powołana Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego w dniach 25.09.2017r.,  28.09.2017r. dokonała weryfikacji zgłoszonych zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z wymogami uchwały Nr XXXV/460/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 r., oraz zarządzenia Burmistrza Nr  169/17 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji  społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego  jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2018.
Analiza zgłoszonych zadań została przeprowadzana pod względem:
- braku sprzeczności z dokumentami planistycznymi gminy Ustrzyki Dolne,    
- możliwości realizacji w ciągu roku budżetowego,
- rzeczywistego kosztu,
- możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy Ustrzyki Dolne  ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania.

Komisja nie odrzuciła żadnego wniosku. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego po przeprowadzonej weryfikacji złożonych wniosków dopuściła do głosowania wszystkie wnioski.

Wybór zadań do realizacji
O wyborze zadań do realizacji w Kategorii II – zadania realizowane na terenie sołectw gminy Ustrzyki Dolne – w drodze bezpośredniego głosowania – decydują mieszkańcy, którzy w dniu głosowania mają ukończone 18 lat i zamieszkują wyłącznie na terenie sołectwa gminy Ustrzyki Dolne.
Przygotowany formularz karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej  www.ustrzyki-dolne.pl,  w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych (punkt informacyjny) oraz u sołtysów.

Głosowanie w formie papierowej polega na wypełnieniu wymaganych rubryk w karcie do głosowania i dostarczeniu do Urzędu Miejskiego na jeden z poniższych sposobów:
- wrzucenie do urny w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych,
- zeskanowanie i przesłanie pocztą elektroniczną na adres um@ustrzyki-dolne.pl
- wysłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych (ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne) z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.
- dostarczenie do sołtysa,
- wrzucenie do urny w innym punkcie do głosowania wyznaczonym przez Burmistrza na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Na wniosek zainteresowanego podmiotu publicznego Burmistrz Ustrzyk Dolnych może  wyznaczyć inny punkt do głosowania. Wykaz innych punktów do głosowania zostanie podany mieszkańcom do wiadomości na stronie internetowej. Sołtysi oraz podmioty zgłoszone, jako inny punkt do głosowania mają obowiązek dostarczyć wszystkie zebrane karty do głosowania, do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w następnym dniu roboczym, po upływie terminu do głosowania wskazanym w harmonogramie. Wszystkie wypełnione karty do głosowania dostarczone do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych po upływie terminu będą uznane za nieważne.

Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na wybrane zadanie w każdej z kategorii.

Głosowanie od dnia dzisiejszego do 30 października 2017 roku.

KARTA DO GŁOSOWANIA