Informacja o weryfikacji zgłoszonych wniosków do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

W ustalonym terminie do dnia 15 września 2017 r. złożono 4 wnioski dotyczące Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

1. Street Workout przy Szkole Podstawowej Nr 2 in. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych (25.000 zł)
2. Centrum rozrywki i spotkań młodzieży w Stańkowej (5.600 zł)    
3. „PING POTEM PONG. Na podwórku jest najlepiej”- zewnętrzna stacja tenisa stołowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ustrzykach Dolnych (25.000 zł)
4. Budowa SKATEPARKU w Ustrzykach Dolnych (25.000 zł)

Komisja dokonała analizy zgłoszonych zadań pod względem wymogów określonych  w uchwale Nr XXXV/462/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2018 r. oraz zarządzeniu Nr 171/2017 Burmistrza Ustrzyk Dolnych  z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Młodzieżowego  Budżetu Obywatelskiego  jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2018 r.

Analiza zgłoszonych zadań  została przeprowadzana pod względem
- braku sprzeczności z dokumentami planistycznymi gminy Ustrzyki Dolne,
- możliwości realizacji w ciągu roku budżetowego,
- rzeczywistego kosztu,
- możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy Ustrzyki Dolne ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania.
- zadanie zgłoszone przez wnioskodawców musi oddziaływać na całość lub większość młodzieży zamieszkującej gminę Ustrzyki Dolne w takim samym stopniu, niezależnie od miejsca zamieszkania i szkoły.

Komisja nie odrzuciła żadnego wniosku. Komisja ds. Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego po przeprowadzonej weryfikacji złożonych wniosków dopuściła do głosowania wszystkie wnioski.

Wybór zadań do realizacji
O wyborze zadań do realizacji – w drodze bezpośredniego głosowania – decydują osoby, które zamieszkują na terenie gminy Ustrzyki Dolne i nie ukończyły 20 roku życia oraz osoby mieszkające poza gminą Ustrzyki Dolne, uczące się  w szkołach gimnazjalnych lub średnich z siedzibą na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
Formularz karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej  www.ustrzyki-dolne.pl oraz w następujących punktach:
- Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych (punkt informacyjny),
- każdej szkole gimnazjalnej oraz średniej mającej siedzibę na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
- na stronie facebookowej Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych.
Głosowanie w formie papierowej polega na wypełnieniu wymaganych rubryk w karcie do głosowania i dostarczeniu do Urzędu Miejskiego na jeden z poniższych sposobów:
- wrzucenie do urny w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych,
- wrzucenie do urny w jednej ze szkół gimnazjalnych lub średnich mających siedzibę na terenie gminy Ustrzyki Dolne,- zeskanowanie karty i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: um@ustrzyki-dolne.pl
- wysłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych (ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne) z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowy Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na wybrane zadanie.

Głosowanie od dnia dzisiejszego do 30 października 2017 roku.

KARTA DO GŁOSOWANIA