Będzie nowy samochód dla OSP Łodyna

249 965,77 zł otrzyma gmina Ustrzyki Dolne na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodynie.

Wniosek złożony przez gminę Ustrzyki Dolne w partnerstwie z jednostką OSP Łodyna uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Cała wartość projektu to 390 999,20 zł.

Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Podkarpackiego dokonała wyboru 65 projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typu projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

W ramach kwoty środków z EFRR udostępnionej w ostatnim naborze Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania 33 projekty. Następnie, mając na uwadze limit dostępnych środków EFRR na miesiąc październik 2019 r. oraz zgodę Komisji Europejskiej Zarząd Województwa wybrał dodatkowo 32 projekty z listy rezerwowej. Wniosek gminy Ustrzyki Dolne znalazł się na 19 miejscu listy rankingowej.