II Sesja Rady Miejskiej. Zmiany opłat oraz przeorganizowanie współpracy z ngo.

W czwartek 22 listopada 2018 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się II nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Radni miejscy po raz pierwszy głosowali za pomocą systemu mSesja.

Ostatnia sesja Rady Miejska była historyczną. Po raz pierwszy Radni Rady Miejskiej głosowali na niej za pomocą systemu mSesja. Korzystanie z tego systemu pozwala na czytelne śledzenie głosowań. Każdy z mieszkańców może sprawdzić w jaki sposób głosuje jego radny na stronie internetowej www.ustrzykidolne.msesja.pl . Wyniki głosowania są również na bieżąco wyświetlane w Sali konferencyjnej na projektorze.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej pod dyskusję i głosowanie radni wzięli wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2019 r. Wzrosły one o kilka groszy za 1 m2. Podjęto również sprawę wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Radni pochylili się również nad kwestiami budżetowymi, zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących, o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok. Zmieniły się również wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Aktualizacji uległy również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie analizy finansowej systemu gospodarki odpadami oraz kalkulacji dotychczasowo ponoszonych kosztów za ich odbiór od mieszkańców. Radni zdecydowali się podnieść stawki za wywóz śmieci. Znacznie wzrosły opłaty za nieselektywne zbieranie odpadów, bo opłata wynosi teraz 46 zł od osoby. Odbiór śmieci zbieranych w sposób selektywny wzrósł mniej,  bo z 8zł do 11,50zł. Wprowadzenie tych zmian ma za zadanie zmotywowanie mieszkańców do segregacji odpadów oraz zwiększenie efektywności systemu.

Odbiór, segregacja i zagospodarowywanie odpadów narzucone jest przez ustawodawcę, co wiąże się z wysokimi kosztami po stronie gminy. W momencie kiedy samorząd niestosuje się do zasad narzuconych odgórnie ponosi bardzo duże kary. Opłaty wpływające do gminy za odbiór śmieci pokrywają koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Dzięki temu można również utrzymać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na zasadach ustalonych przez ustawodawcę, a także wprowadzić odpowiednią edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w Gminie Ustrzyki Dolne.

Ostatnim punktem obrad było wprowadzenie zmian do istniejącego już programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2019 rok. Ważnym etapem rozmów było umocnienie prowadzonych dotychczas lokalnych działań oraz stworzenie warunków do podejmowania inicjatyw oddolnych przez mieszkańców. Tym samym Gmina Ustrzyki Dolne konsekwentnie dąży do poprawy jakości życia mieszkańców przez dokładniejsze zaspokojenie ich potrzeb. – Niezwykle ważne jest aby włączać ludzi w działania Gminy – mówi burmistrz Bartosz Romowicz – nawiązując taką współpracę z organizacjami pozarządowymi chcemy usłyszeć głos mieszkańców. Chcemy aby to oni sami zmieniali swoje wsie i osiedla. Wierzę, że doprowadzi to do zbudowania silnego społeczeństwa obywatelskiego.

Wszystkie uchwały dostępne są na stronie www.ustrzykidolne.msesja.pl