Informacja na temat planowanej budowy zakładu produkcji węgla drzewnego

Zachęcam do zapoznania się z informacją w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego budowy zakładu produkcji węgla drzewnego.

W związku z pytaniami mieszkańców naszej gminy oraz informacjami pojawiającymi się w mediach społecznościowych dotyczącymi działalności Firmy Gryfskand Sp. z o.o. wyjaśniam, iż w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przez Firmę Gryfskand Sp. z o.o. przedsięwzięcia dotyczącego budowy zakładu produkcji węgla drzewnego Gryfskand w Ustrzykach Dolnych na działkach nr ew. 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690.

W chwili obecnej jako Burmistrz Ustrzyk Dolnych nałożyłem obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a co za tym idzie sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w dalszej kolejności zostanie uruchomiona procedura udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu. Wówczas lokalna społeczność będzie poinformowana poprzez obwieszczenie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce BIP – ogłoszenia i na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona. Lokalna społeczność będzie miała możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w tym czasie.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że wszelkie działania podejmowane przez Stowarzyszenie Proekologiczne „Czyste Ustrzyki Dolne” odwołujące się do działalności innych zakładów firmy „Gryfskand” w innych częściach Polski wprowadzają mieszkańców w błąd ze względu m.in. na technologie tych zakładów. Wszelkie działania podejmowane w prowadzonym postępowaniu są zgodne z prawem, a najwyższym celem dla mnie jest dobro mieszkańców naszej gminy.