Nabór wniosków do projektu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Zapraszamy mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne do udziału w projekcie.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych informuje, że w miesiącu wrześniu 2019 r. zamierza złożyć wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 -2020 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gminy Ustrzyki Dolne, które znajdują się w obszarze Natura 2000.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w  projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 26 lipca 2019 r. do g.13.00 . Dokumenty składać należy w sekretariacie (pokój nr 25)  Urzędu Miejskiego w  Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Po stronie mieszkańca wymagany jest wkład 15% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

O dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych.

W ramach projektu będą montowane  wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków, które posiadają deklarację zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3:201610  lub nowszą oraz raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości użytkowych możliwych do zastosowania na obszarach Natura 2000

Zasady i tryb wstępnej rekrutacji do udziału w projekcie oraz deklarację pobrać można w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, pokój nr 11 lub ze strony internetowej urzędu:  www.ustrzyki-dolne.pl .

Informacji o projekcie udziela Pan Leszek Banach, Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, tel. 13 460 8029