Pamiętaj o właściwym odprowadzaniu ścieków

Właściwe odprowadzanie ścieków jest istotne w codziennym funkcjonowaniu społeczności lokalnych. Każdy mieszkaniec gminy Ustrzyki Dolne, posiadający swój dom musi w odpowiedni sposób utrzymywać czystość w obrębie swojej działki. Oznacza to również, pozbywanie się w odpowiedni sposób ścieków bytowych. 

Istnieje kilka sposobów odprowadzania nieczystości. Jeśli jest taka możliwość, warto podłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacyjnej. Niestety nie zawsze jest to technicznie oraz ekonomicznie uzasadnione. W takich przypadkach istnieją dwa rozwiązania. Można zbudować na posesji bezodpływowy zbiornik odprowadzania nieczystości ciekłych, potocznie zwany szambem lub zainwestować w proekologiczne rozwiązanie, tworząc przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. 

Warunki techniczne utworzenia przydomowych oczyszczalni na posesji są ściśle określone przez ustawodawcę. Określa on między innymi odpowiednie odległości, które należy zachować, planując budowę. Usytuowanie na działce budowlanej ujęć wody, urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków oraz odpadów stałych powinno być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Zbiornik z nieczystościami musi znajdować się co najmniej 15 m od studni lub ujęcia wody pitnej. Dodatkowo, budując przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik bezodpływowy właściciel posesji, na której znajduje się nieruchomość musi zapewnić odległość minimum 5 m od okien i drzwi budynku mieszkalnego, 2 m od granicy działki lub drogi, 1,5 m od rurociągów z wodą lub gazem oraz 0,8 m od przewodów elektrycznych. Wyjątek stanowią zbiorniki podziemne, które mogą być usytuowane bezpośrednio przy budynku mieszkalnym pod warunkiem, że odpowietrzenie zbiornika znajduje się co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych budynku.

Zgodnie z ustawą właściciel gruntu ma prawo korzystać z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Oznacza to, że może on wprowadzać do niego 5 m3 ścieków na dobę. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 3 kwietnia 2019 r., uprawnienie właściciela gruntu do zwykłego korzystania z wód polega na wprowadzaniu do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych (…).

Budowa przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,50 m3 na dobę, nie wymaga pozwolenia na budowę. Warunkiem jest zgłoszenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zezwolenia, o których mowa wydaje Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że instalacja niewymagająca pozwolenia, może negatywnie oddziaływać na środowisko, należy zgłosić to organowi ochrony środowiska.