Studium uchwalone, mieszkańcy wysłuchani

Po ponad dwóch latach pracy wczoraj radni Rady Miejskiej uchwalili studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla naszej gminy.

Uwagi mieszkańców miasta i  gminy Ustrzyki Dolne zostały uwzględnione. W studium na gruntach na których miał być lokalizowany Zakład Przetwórstwa Drzewnego  „Gryfskand” w Ustrzykach Dolnych został wprowadzony symbol U4, co przeznacza teren pod usługi z:
Podstawowe kierunki przeznaczenia:

 • usługi z zakresu usług komercyjnych, administracyjnych, edukacyjnych, spedycji, logistyki, ośrodków szkoleniowych,
 • obiekty handlu detalicznego i obiekty handlowo-usługowe, w tym o powierzchni sprzedaży do 2000 m²

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia:

 • usługi sportu i rekreacji,
 • usługi turystyki,
 • obiekty zamieszkania zbiorowego,
 • urządzone miejsca organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych, imprez masowych;
 • place publiczne i skwery, tereny zieleni urządzonej w szczególności place zabaw i tereny sportowo rekreacyjne,
 • drogi publiczne i wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, parkingi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

Ograniczenia zmian przeznaczenia:

 • zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne w rozumieniu przepisów odrębnych, pogarszających jakość środowiska zamieszkania, z wyjątkiem inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji oraz przedsięwzięć dopuszczonych w obowiązujących planach miejscowych;

Standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:

 • należy dążyć do wykształcenia zabudowy o wysokich walorach architektonicznych, ukształtowanej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego,
 • tereny zaplecza technicznego obiektów handlowych należy odizolować wizualnie od zabudowy mieszkaniowej,
 • zapewnienie dostępności do transportu publicznego,
 • zachowanie, ochrona i wzbogacanie istniejącej zieleni oraz wprowadzanie nowych nasadzeń z wykorzystaniem gatunków rodzimych,
 • wzbogacanie zielenią ulic, przede wszystkim w ramach głównych ciągów komunikacyjnych,
 • zapewnienie w obrębie każdej działki generującej ruch samochodowy niezbędnych miejsc parkingowych,
 • dopuszcza się utrzymanie istniejących powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej,
 • maksymalna wysokość zabudowy do 11 m, w tym maksymalna wysokość do okapu 9 m, z zastrzeżeniem, że:
  • dla usług sakralnych maksymalna wysokość zabudowy do 25 m,
  • dla usług publicznych lub społecznych maksymalna wysokość zabudowy do 15 m w tym maksymalna wysokość do okapu 11 m;
 • minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 15% działki budowlanej, dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej do 3% dla terenów parkingów, terenów infrastruktury technicznej,
 • maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% działki budowlanej.

Została również w dniu 28 marca 2019 roku podpisana umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwa „Przemysłowa II”. Opracowany plan zagospodarowania przestrzennego będzie precyzyjne określał przeznaczenie terenów, eliminując jednocześnie możliwość lokalizacji niepożądanych inwestycji.