Uchwała Rady Miejskiej o stypendiach uchylona

Wojewoda Podkarpacki uchylił uchwałę Rady Miejskiej w sprawie stypendiów dla uczniów i studentów, która została podjęta w kontrowersyjnych okolicznościach.

W trakcie Sesji Rady Miejskiej w dniu 2 grudnia w kontrowersyjnych okolicznościach została podjęta uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów. Kontrowersje wynikały m.in. z faktu niedopuszczenia przez nową większość w Radzie Miejskiej do dyskusji nad tym projektem, a przez to odebranie Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych prawa głosu (zobacz: wyniki głosowania nad zakończeniem dyskusji).

Prace nad projektem uchwały zainicjowała Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury Rady Miejskiej. Prace trwały w trakcie kilku posiedzeń komisji, a na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Pana Bogdana Kwaśnika w posiedzeniach uczestniczyli m.in. dyrektorzy szkół czy przedstawiciele klubów sportowych. Na żadne z posiedzeń nie został zaproszony Burmistrz Ustrzyk Dolnych lub jego zastępca, i jako organ nie brał udziału w pracach nad projektami uchwał w sprawie stypendiów.

W trakcie Sesji Rady Miejskiej 2 grudnia Rada Miejska przyjęła uchwałę nieuwzględniając uwag proponowanych przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych, bez możliwości dyskusji (zobacz: wyniki głosowania nad przyjęciem uchwały). Na kolejnych sesjach, aby konwalidować niektóre błędy popełnione przez członków Komisji w projekcie uchwał na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych, ponownie po burzliwej dyskusji, wprowadzono kilka zmian do projektów uchwał. Zasadniczą zmianą był termin składania wniosków, bowiem według obowiązujących dotychczas uchwał wnioski o stypendia należało złożyć do 15 grudnia ubiegłego roku, zaś w nowej uchwale w styczniu kolejnego roku. W związku z brakiem publikacji nowej uchwały o stypendiach i jej nieobowiązywaniu przed 15 grudnia uzdolnione dzieci i młodzież z naszej gminy powinny złożyć wnioski o stypendia według starej- obowiązującej uchwały przed 15 grudnia. Takie wnioski jednak w większości nie zostały złożone w skutek zapewnień niektórych radnych "o nowych terminach wynikających z uchwał, które będą podjęte".

Kilka dni temu Wojewoda Podkarpacki poinformował, że wszczął postępowanie nadzorcze zmierzające do uchylenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów. 10 grudnia wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego, które uchwałę Rady uchyliło.

W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Podarpacki wskazał na kilka naruszeń prawa. Niektóre z nich- należy obiektywnie przyznać- wynikają ze zmiany prawa i linii orzeczniczej i nie są przez nikogo zawinione. Trudno było je również przewidzieć na etapie tworzenia uchwały i nawet udział Burmistrza Ustrzyk Dolnych w pracach nad projektem uchwały nie zmieniłby tej sytuacji. Jednakże niektóre można było wyeliminować na etapie prac nad projektem uchwały w szerszym gronie. Komisja ds. oświaty Rady Miejskiej w uchwale zdaniem Wojewody Podkarpackiego nieuprawniona wkroczyła w kompetencje Burmistrza "gdyż rada nie jest uprawniona do ingerowania w organizację pracy Burmistrza oraz urzędu gminy, którego kierownikiem jest Burmistrz" (cytat z rozstrzygnięcia nadzorczego).

Sytuacja dotycząca stypendiów to kolejna- po stanowisku Rady Miejskiej w sprawie lekcji religii (dostępne jest tutaj)- próba ingerowania przez nową większość w Radzie Miejskiej w kompetencje organu wykonawczego.