XX Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która odbędzie się 9 stycznia 2019 r. o godzinie 8.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
4. Informacja Burmistrza nt. Budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
5. Procedura uchwalenia Budżetu Gminy:
- Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
- Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
- Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej
- Przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Komisji
- Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej
- Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
- Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza
- Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
6. Pozostałe projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2020 roku
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.