Ponad 3 miliony złotych na przydomowe oczyszczalnie

W Gminie Ustrzyki Dolne powstaną kolejne przydomowe oczyszczalnie.

Pozyskane w tym roku dofinansowanie opiewa na sumę 3 399 478,98 zł, co stanowi aż 84,99 % pełnej sumy potrzebnej do realizacji tego działania. – To kolejny krok, aby nasza gmina stała się bardziej ekologiczna – mówi Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz – małymi krokami możemy wspólnie z mieszkańcami tworzyć kompleksowe zabiegi, dążące do ekologii naszego regionu. Najważniejszym jest dbałość o swoje najbliższe otoczenie. Chcemy w tym wspierać mieszkańców, tworząc im odpowiednie warunki, dając im na przykład możliwość skorzystania z dotacji o której mowa.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki projektom jak ten, zwiększa się świadomość społeczności na temat ekologii, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska poprzez niekontrolowane i nielegalne zrzuty ścieków do rowów, rzek itp. W konsekwencji minimalizuje się ryzyko skażeń ujęć wody, cieków, zbiorników wodnych, wód podziemnych, a także środowiska objętego różnymi formami ochrony przyrody.

Część przydomowych oczyszczalni powstaje przy obiektach agroturystycznych, co z kolei może wpłynąć na zmniejszenie negatywnego wpływu turystki na zanieczyszczenie okolicy. Dzięki podejmowanym działaniom, jak obecnie prowadzony projekt Gmina Ustrzyki Dolne pretenduje do miejsca przyjaznego środowisku.

W ramach projektu planuje się instalację 120 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Natura 2000 w Gminie Ustrzyki Dolne. Istotnym elementem projektu jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat potencjału przyrodniczego tego obszaru i ochrony jego bioróżnorodności.

Projekt dofinansowany jest w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna RPO WP 2014- 2020 pn. “Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Ustrzyki Dolne”. Całkowita wartość projektu wynosi 3 999 976,09 zł, z czego mieszkańcy Gminy partycypują tylko w 14,93% kosztów, co daje 597 066,31 zł wkładu własnego. Różnicę, czyli 0,08% pokryte zostanie z budżetu gminy Ustrzyki Dolne. Projekt planowo zakończy się wraz z 2021 rokiem.