„Uniwersytet samorządności” w Ustrzykach Dolnych

Gmina Ustrzyki Dolne pozyskała nowe środki na rozwój wsi w ramach tworzenia „Uniwersytetu Samorządności”.

Tym razem doposażona zostanie świetlica wiejska w Ustjanowej Dolnej. 17 lipca 2019 r. zastępca burmistrza Ustrzyk Dolnych, Michał Wnuk podpisał umowę w urzędzie marszałkowskim, które z ramienia zarządu sygnował wicemarszałek Piotr Pilch.

 „Uniwersytet samorządności” to dwuetapowe działania wpływające na rozwój samorządności wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych w ramach przyjętej koncepcji objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. Z gminy Ustrzyki Dolne do projektu przystąpiło sołectwo Ustjanowa Dolna.

W ramach tego działania w Ustjanowej Dolnej zostanie doposażony budynek świetlicy wiejskiej. Na liście planowanych zakupów znalazło się m.in. wyposażenie multimedialne, wyposażenie kuchni oraz klimatyzacja sali głównej. Dzięki realizacji zadania obiekt będzie w pełni przystosowany do organizacji inicjatyw edukacyjnych współfinansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz inicjatyw o charakterze stałym.

Głównym założeniem „Uniwersytetu Samorządności” na rok 2019 jest stworzenie warunków do przeprowadzenia w 2020 roku inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które stanowiłyby odpowiedź na całość zapotrzebowania lokalnych społeczności w zakresie samorządności.

W ramach pracy własnej mieszkańcy sołectwa wykonają własnoręcznie prace przygotowawcze do montażu urządzeń oraz prace porządkowe po zamontowaniu i uruchomieniu wszystkich zaplanowanych elementów wyposażenia.

- Chcemy, aby nasza lokalna społeczność umacniała się coraz mocniej, aby mieszkańcy odczuwali poczucie jedności i więź z naszą gminą i wychodzili z kolejnymi inicjatywami oddolnymi – mówi Michał Wnuk, zastępca burmistrza Ustrzyk Dolnych – tylko takie działania pozwolą nam na pełny i wszechstronny rozwój miasta i gminy. To właśnie małe, oddolne działania i współpraca z mieszkańcami tworzą jakość samą w sobie.

Kilkuletnie doświadczenia związane z procesem odnowy wsi w regionie oraz silna potrzeba budowania tożsamości społeczności wiejskiej, skłoniły Zarząd Województwa Podkarpackiego do podjęcia decyzji o uzupełnieniu funkcjonującego od 2012 roku Programu Odnowy Wsi o nową koncepcję pod nazwą „Uniwersytet Samorządności”. Po konsultacjach społecznych, zarząd przyjął zmianę Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dotyczącą wdrożenia nowej inicjatywy.

- Uniwersytet Samorządności został stworzony do realizacji szkoleń kursów oraz innych aktywności edukacyjnych odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności. Pomysł zrodził się z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Widzimy potrzebę podniesienia świadomości wśród mieszkańców regionu. Dotyczy to zarówno samorządności, jak i współpracy z samorządem, zarówno na poziomie lokalnym oraz wojewódzkim – tłumaczył podczas spotkania w urzędzie, wicemarszałek Piotr Pilch.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020 realizuje zapisy Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Jego wdrażanie przyczynia się do integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej poprzez działania mające na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizacji przestrzeni wiejskiej.

Uruchomienie nowej Inicjatywy ma na celu wdrażanie działań ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. W bieżącym roku, główne założenia i funkcje jakie spełni „Uniwersytet Samorządności” to: rozwój społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie idei samorządności wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego, realizowanie inicjatyw mających podnieść poziom świadomości prawnej (głównie w zakresie prawa samorządu terytorialnego) społeczeństwa podkarpackich obszarów wiejskich, przygotowanie przedstawicieli społeczności wiejskich do realizacji funkcji społecznych (liderzy wiejscy, sołtysi, radni), poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich i instytucjami publicznymi, zminimalizowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego, propagowanie idei zrzeszania się i partycypacji w realizacji zadań własnych gminy (stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, formuła partnerstwa publiczno-społecznego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego), przygotowanie liderów wiejskich oraz organizacji społecznych działających na obszarach wiejskich do tworzenia dokumentów programowych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych, zapoznanie społeczności wiejskiej z możliwościami produkcji, rejestracji i promocji produktów lokalnych oraz lokalnego dziedzictwa materialnego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji członków grup i stowarzyszeń np. OSP, prezentacja dobrych praktyk, konsolidacja i integracja potencjałów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, propagowanie postaw patriotycznych, tradycyjnych wartości, działania na rzecz rozwoju „Małych Ojczyzn”.

Realizacja koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” obejmuje wykonanie dwóch etapów. I etap inwestycyjny jest realizowany w tym roku i jest związany z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji zakładanych form edukacyjnych. Natomiast II etap przeprowadzony zostanie w 2020 roku i polegać będzie na realizacji założeń edukacyjnych z wykorzystaniem stworzonej infrastruktury w bieżącym roku za pośrednictwem podmiotów szkolących.

 
Tekst i fotografia: www.podkarpackie.pl
Opracowanie: MK/Urząd Miejski