LII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Zapraszam na obrady LII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LII Sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
5. Informacja Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie funkcjonowania Żłobka Miejskiego.
6. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie.
- w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w cel osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania,
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz Dolny”,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018,
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone
- w uchwale budżetowej na 2018 rok na zadanie pn. „Przebudowa drogi Stebnik 119 250 R 2+650-6+615”,
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone
- w uchwale budżetowej na 2018 rok na zadanie pn. „Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny w Krościenku”,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018,
- w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Ustrzyki Dolne do organu regulacyjnego,
- w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne.
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 396/1,
- w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Łobozew Górny nieruchomości mienia komunalnego,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
- i innych
7. Wolne wnioski i zapytania radnych.
8. Sprawy różne
9. Zakończenie obrad.