Program wyborczy dla Ustrzyk Dolnych i powiatu bieszczadzkiego

Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni dla Bieszczad powstał z inicjatywy mieszkańców Bieszczad. Stanowi szeroką reprezentację społeczności lokalnej i jest wynikiem szerokiego porozumienia społecznego w sprawach najważniejszych dla miasta i gminy Ustrzyki Dolne oraz powiatu bieszczadzkiego.

Interesujemy się sprawami lokalnymi i chcemy budować naszą „małą ojczyznę”, poprzez ciężką i skuteczną pracę na jej rzecz. Prezentowany program wyborczy obejmuje zadania zarówno dla gminy, jak i powiatu oraz zawiera tylko priorytety najbliższych czterech lat.

Program wyborczy KWW Aktywni dla Bieszczad:
 

- w zakresie walki z bezrobociem:

 • Współpraca z przedsiębiorcami- utworzenie Centrum Promocji Gospodarczej, jako części składowej Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji.
 • Poszukiwanie inwestorów oraz pozyskiwanie środków na inwestycje.
 • Działania w kierunku wygospodarowania gruntów w celu utworzenia podstrefy ekonomicznej.
 • Maksymalne wykorzystanie nowych narzędzi walki z bezrobociem- pracownik Powiatowego Urzędu Pracy jako manager osoby bezrobotnej, a nie jako urzędnik.

 

- w zakresie ułatwień dla mieszkańców:

 • Ustalenie nowych stawek podatkowych dla podatków będących dochodem gminy oraz powiatu.
 • Dostosowanie godzin pracy Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego do potrzeb mieszkańców w wybrane dni tygodnia.
 • Znowelizowanie regulaminów organizacyjnych urzędów, celem dostosowania ilości urzędników do potrzeb danego wydziału np. wydziału komunikacji i drogownictwa.
 • Utworzenie Gminnej oraz Powiatowej Karty Dużej Rodziny.

 

- w zakresie komunikacji:

 • Współpraca samorządu powiatowego i gminnego w celu poprawy stanu technicznego dróg lokalnych, a zwłaszcza: Łodyna – Dźwiniacz Dolny – Serednica – Leszczowate – Łodyna; Jałowe – Moczary - Stebnik – Krościenko; Polana - Skorodne - Lutowiska; Stuposiany - Tarnawa.
 • W ramach możliwości remonty dróg wiejskich i budowa dojazdowych dróg do pól.
 • Przebudowa odcinków chodników w mieście oraz dostosowanie organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych do aktualnych potrzeb (m.in. na ul. Jana Pawła II oraz Szkolnej).

 

- w zakresie funkcjonowania oświaty:

 • Analiza istniejącej sieci oświatowej oraz właściwe zagospodarowanie budynków po szkołach zlikwidowanych w ostatnich latach.
 • Stworzenie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży (m.in. przez półkolonie i zajęcia pozalekcyjne), właściwej organizacji czasu wolnego oraz inspirowania ich do udziału w różnych formach aktywności uczniowskiej i społecznej.

 

- w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony porządku:

 • Podniesienie standardów świadczonych usług w powiatowej służbie zdrowia. Dostosowanie struktury SPZOZ do aktualnych potrzeb mieszkańców.
 • Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej na terenie wiejskim, zwłaszcza we wsiach obecnie mających problemy z wodą pitną.
 • Podnoszenie jakości Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez umożliwianie szkolenia i doposażenie jednostek działających na terenie gminy.

 

- w zakresie działalności sektora pozarządowego:

 • Współpraca samorządu powiatowego i gminnego z organizacjami pozarządowymi.
 • Utworzenie Powiatowej i Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako organów doradczych Burmistrza oraz Starosty - w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

- w zakresie aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego:

 • Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy jako organu doradczego - w zakresie spraw dzieci i młodzieży.
 • Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, aby mieszkańcy mogli realnie współdecydować o wydatkach gminy.
 • Utworzenie jednostek pomocniczych w mieście – osiedli oraz rad osiedli, które - na wzór sołectw na wsiach - będą współdecydowały o sprawach dla nich ważnych.
 • Wspólna realizacja zadań inwestycyjnych samorządu oraz mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.
 • Działania na rzecz utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji seniorów.

 

- w zakresie ochrony środowiska:

 • Wsparcie dla działań związanych z ekologią i ochroną środowiska oraz udział w działaniach na rzecz poprawy środowiska naturalnego służących rozwojowi turystyki.
 • Współpraca z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym oraz nadleśnictwami z terenu powiatu bieszczadzkiego.
 • Oczyszczenie rzeki Strwiąż i utrzymanie jej czystości jako atrakcji turystycznej.

 

- w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

 • Kontynuacja remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych.
 • Modernizacja i upiększanie terenów przy budynkach mieszkalnych.
 • Opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

- w zakresie rolnictwa i leśnictwa:

 • Współpraca z samorządem rolniczym w zakresie wspierania gospodarstw rolnych i ich działalności.
 • Stworzenie warunków umożliwiających podnoszenia kwalifikacji przez rolników poprzez organizacje szkoleń i udział w wystawach rolniczych.
 • Stworzenie warunków do rozwoju gospodarstw agroturystycznych, ich promocja oraz udział w targach i jarmarkach turystycznych.

 

- w zakresie turystyki:

 • Rozwijanie i doskonalenie promocji oraz informacji turystycznej. Zintensyfikowanie działań Bieszczadzkiego Centrum Informacji i Promocji (przywrócenie form działalności instytucji z lat jej świetności 1999-2007).
 • Promocja Teleśnicy jako miejscowości o wybitnych walorach turystycznych i wypoczynkowych.
 • Tworzenie lokalnych produktów turystycznych oraz ich promocja. Przygotowanie nowatorskiego projektu promocyjnego dla turystów oraz do wykorzystania w szkołach bieszczadzkich pn. Questing - Gra terenowa.
 • Realizacja projektu Bieszczadzka Platforma Wirtualna – utworzenie profesjonalnego turystycznego portalu promocyjnego i informacyjnego.
 • W porozumieniu z przedsiębiorcami turystycznymi przygotowanie całorocznego pakietu usług turystycznych oraz różnych form nowatorskich w celu wydłużenia sezonu turystycznego, w tym: Stworzenie Systemu Monitorowania Pobytu Turystów oraz Systemu Rezerwacji i Sprzedaży Miejsc Noclegowych.

 

- w zakresie sportu i kultury fizycznej:

 • Utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jako podmiotu efektywnie zarządzającego wszystkimi obiektami sportowymi w mieście.
 • Większy wkład samorządu terytorialnego w funkcjonowanie sportu w mieście, a zwłaszcza seniorskich drużyn: piłkarskich oraz siatkarskich.
 • Zwiększenie funduszu stypendialnego dla uzdolnionych sportowo mieszkańców Ustrzyk Dolnych.
 • Popularyzacja sportu (m.in. zniżki dla mieszkańców przy korzystaniu z basenu i hali sportowej).
 • Rozwijanie funkcjonalnej infrastruktury turystycznej.

 

- w zakresie kultury i promocji:

 • Promocja Ustrzyk Dolnych jako gminy turystycznej – realizacja hasła „Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne przyjazne turystom”.
 • Utworzenie na terenie gmin szlaku kulturowego połączonego jako całość w powiatowy szlak kulturowy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego powiatu bieszczadzkiego.
 • Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych w celu rozszerzenia oferty dla turystów (m.in. znanych i cenionych tj. Karpackiego Jarmarku Turystycznego oraz Bojkowiany), a także wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych na terenach wiejskich.
 • Promowanie twórczości lokalnych artystów i rzemieślników.
 • Promocja wikliniarstwa – Bandrów lokalnym centrum wikliniarstwa.