Budżet na rok 2021 Gminy Ustrzyki Dolne uchwalony!

Prawie 14 milionów złotych przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku w Gminie Ustrzyki Dolne. – Przyszły rok to nie tylko zapewnienie mieszkańcom podstawowych potrzeb, jak choć przebudowa dróg, budowa oświetlenia ulicznego czy stworzenie sieci wodociągowej, ale również inwestycja w infrastrukturę sportową czy rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego współfinansowane ze środków europejskich – mówi zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych Michał Wnuk.

Podczas dzisiejszej sesji budżetowej Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych przegłosowała uchwałę budżetową na 2021 rok. Za nowym budżetem głosowało 13 Radnych, a 2  radnych wstrzymało się od głosu. Zaplanowane wydatki i dochody gminne w nadchodzącym roku mają zapewnić środki nie tylko na codzienne funkcjonowanie gminy. Inwestycje przewidziane na 2021 rok dają możliwość rozwoju jednostkowego mieszkańców, a co za tym idzie rozwoju całej Gminy Ustrzyki Dolne.

Koniec roku kalendarzowego nieodzownie łączy się planowaniem dochodów i wydatków na kolejny rok przygotowanych w tak zwanej uchwale budżetowej. Uchwała budżetowa dla Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021 zakłada dochody o wysokości 97 221 242,00 zł oraz wydatki w wysokości 103 421 242,00 zł. Oznacza to wzrost wydatków o 9,33%, a dochodów o 7,25% w stosunku do poprzedniego roku. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy Ustrzyki Dolne w planowanym budżecie wynosi 6 200 000,00 zł. Kwota ta, to planowany deficyt budżetu naszej gminy, który zostanie pokryty z przychodów jakie osiągnie gmina w 2021 roku oraz kredytu zaciągniętego na jego regulację. Deficyt ten w praktyce będzie niższy, ponieważ zasadą w każdym roku jest pozyskanie nowych, wcześniej nieplanowanych dochodów.

Gmina Ustrzyki Dolne w 2021 roku planuje przeprowadzić, aż 74 inwestycje na łączną sumę 13 856 899,21 zł. Wśród planowanych wydatków inwestycyjnych znajdują się między innymi takie realizacje jak utworzenie i modernizacja oświetlenia w sołectwach i na terenie miasta, projekt techniczny budowy sieci wodociągowej przy ul. Strwiążyk, dokumentacja techniczna utworzenia ujęcia wody w Krościenku, dokumentacja techniczna budowy stadionu zimowego im. S. Nahajowskiego, budowa pasywnego segmentu budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, utworzenie placów zabaw przy ustrzyckich przedszkolach, dokończenie odbudowywanej po spaleniu świetlicy wiejskiej w Dźwiniaczu Dolnym, a także wyczekiwane przez wielu przebudowy dróg gminnych. To jednak tylko część wyznaczonych na przyszły rok inwestycji.

2021 rok przyniesie mieszkańcom realizację kolejnych odcinków drogowych, m.in.:  przy ul. Sikorskiego, ul. Nadgórnej, ul. Rzecznej, ul. Wojska Polskiego, oraz na odcinku ul. Nadgórna – ul. Zielona. Wśród przewidzianych remontów dróg gminnych są również: droga na odcinku Hoszów – Jałowe, odcinki dróg w Nowosielcach Kozickich, Liskowatym, Ropience, Ustjanowej Górnej, Wojtkowej, Łobozewie Górnym.

Duże remonty szykują się również w budynkach, których właścicielem jest Gmina Ustrzyki Dolne. W budynku przy ul. 29 listopada planowana jest wymiana pokrycia dachowego oraz jego termomodernizacja. Przy ul. Fabrycznej 18 wymieniony zostanie dach, a w budynku przy ul. 29 listopada 16 planowana jest naprawa stropu. Nowe schody i podjazd zostanie zrobione przy budynku zlokalizowanym w Równi pod numerem 26. W nadchodzącym roku planowana jest również budowa parkingu przy ul. Korczaka w Ustrzykach Dolnych

Na 2021 rok zaistniała konieczność zaplanowania rezerwy budżetowej w wysokości 455 000 zł, w tym 195 000 zł w rezerwie ogólnej i 260 000 zł w rezerwie celowej przygotowanych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości  ok. 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Burmistrz otrzymał od Rady Miejskiej upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2 000 0000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. 

Wśród inwestycji planowanych na 2021 rok realizowany również będzie projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków współfinansowany ze środków europejskich. Na ich budowę zaplanowanych jest w budżecie na 2021 rok aż 2 651 403,00 zł. Dzięki temu realizowany jest plan ekologicznego podejścia do funkcjonowania naszej gminy w programie Zielone Ustrzyki Dolne.

Gmina Ustrzyki Dolne w 2021 roku ma otrzymać subwencję oświatową wysokości 13 400 355,00 zł, to tylko o 572 063,00zł więcej w stosunku do 2020 roku. Wydatki jakie planuje na prowadzenie i rozwój placówek oświatowych, a także edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą 28 866 799,00  to o 881 028,63 więcej w stosunku do roku ubiegłego. Na dowóz dzieci i młodzieży do szkół zaplanowanych jest 581 975,00 zł., a na stołówki szkolne 2 940 800,00 zł.  Oznacza to, że Gmina Ustrzyki Dolne po raz kolejny musi dopłacić więcej środków do funkcjonowania gminnej oświaty. Ważne podkreślenia jest jednak to, że w przyszłym roku powstanie Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia, zaś w Szkole Mistrzostwa Sportowego uruchomione zostaną klasy o profilu piłka nożna. – Chcemy każdego dnia zwiększać szanse rozwoju naszych wspaniałych dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież to nasza przyszłość - podkreśla Michał Wnuk. 

- Mijający rok 2020 był trudny dla wszystkich zarówno pod względem społecznym, jak i finansowym – mówi Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz – Teraz przed nami rok pełen wyzwań, realizacji nowych zadań, podejmowania nowych inwestycji, aby krok po kroku wpłynąć na odbudowę gospodarki i stworzenie możliwości do rozwoju mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne.

- W każdym dniu naszej pracy wspólnie z Burmistrzem pracujemy dokładając kolejnych starań, inwestując w rozwój gminy i realizując kolejne inwestycje i działania, aby naszym wspaniałym mieszkańcom żyło się lepiej w tych trudnych czasach - zakończył Zastępca Burmistrza Michał Wnuk.