Budżet na rok 2023 Gminy Ustrzyki Dolne uchwalony!

Jako odpowiedzialna gmina zdajemy sobie sprawę z konieczności zapewnienia podstawowych potrzeb naszym mieszkańcom. Uchwalając budżet na 2023 rok, musieliśmy jednak mieć także świadomość niekorzystnych zmian, które przez rządowy „Polski Ład” uderzają w samorządy. Mimo tego ustalona kwota na wydatki budżetu w zbliżającym się roku wyniesie łącznie ponad 111 milionów złotych.

Podczas czwartkowej sesji budżetowej, Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwaliła budżet na 2023 rok. Spoglądając na to, co dzięki środkom finansowym mogliśmy zrealizować w naszym regionie w latach poprzednich, trzeba podkreślić, że jest to budżet przetrwania. Reguły „Polskiego Ładu” sprawiły, że samorządy, a w szczególności gminy miejskie bardzo odczują zarówno spadki dochodów, które u nas sięgają 6 milionów złotych, jak i wzrost kosztów bieżących spowodowanych m.in. przez inflację. Powiązane z tym rosnące wydatki na energię i węgiel, oświatę oraz wzrost płacy minimalnej powodują, że jesteśmy zmuszeni w trakcie roku szukać dodatkowych środków na stawianie kolejnych kroków do przodu.

Trzeba zaznaczyć, że finansowanie samorządów powinno ulec diametralnej zmianie, ponieważ to właśnie lokalne władze są najbliżej potrzeb i problemów obywateli. Centralne zarządzanie sprawia, że pieniądze często nie są wydawane na to, na co według mieszkańców powinny. Pomimo problemów związanych z aktualną sytuacją, poczyniliśmy wszelkie starania, aby budżet Gminy Ustrzyki Dolne na 2023 rok mógł spełniać najważniejsze funkcje i zabezpieczał kluczowe sektory, które są dla Was najbardziej istotne.

Zgodnie z uchwaloną ustawą budżetową, ogólne dochody gminy wyniosą ponad 100 mln zł. W tym dochody bieżące przekroczą 84 mln zł, a majątkowe sięgną ponad 16 mln zł. Fundusze, które pojawią się w gminnym budżecie będą pochodziły z takich sektorów jak gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna, energetyka, leśnictwo, transport i łączność, administracja publiczna, oświata, pomoc społeczna, a także z wpływów podatkowych, które przekroczą 27 mln zł. Wydatki, które gmina poniesie w związku z prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich sektorów przekroczą 111 mln zł. Planowany deficyt w kwocie 11 mln zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz przychodami z niewykorzystanych dotychczas środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

W celu zapewnienia płynności we wszystkich ważnych dla mieszkańców sektorach, planujemy dalsze inwestycje, jednak z pewnością byłyby one bardziej okazałe, w przypadku większego zrozumienia i wsparcia samorządów ze strony instytucji centralnych. Niezmiennie ważna będzie dla nas odpowiednia edukacja, stąd wydatki w sektorze oświaty sięgające ponad 34 mln zł. W ramach pomocy społecznej i funduszy przeznaczonych na wspieranie rodzin, możemy mówić o kwocie przekraczającej 17 mln zł. Gospodarka mieszkaniowa, a także gospodarka komunalna połączona z ochroną środowiska to wydatki ponad 10 mln zł. Wzorowe funkcjonowanie tych sektorów musi być odpowiednio zabezpieczone, aby zapewnić mieszkańcom właściwe warunki życia i szansę rozwoju.

Oczywiście będziemy prowadzili bieżące inwestycje związane z transportem i łącznością, na które planujemy wydać kwotę przekraczającą 3,7 mln zł. W ramach tego sektora wykonamy koncepcję budowy drogi w Teleśnicy Sannej, która jest już w trakcie realizacji. Przebudowana zostanie również infrastruktura drogowa w Ustrzykach Dolnych, Jałowem, Ropience, Leszczowatem, Krościenku, Łobozewie Dolnym, a także Brzegach Dolnych. Istotne z punktu widzenia komfortu mieszkańców będą też prace wodno-kanalizacyjne. Stąd planowana realizacja dokumentacji technicznej budowy kanalizacji z oczyszczalnią ścieków w Krościenku oraz inwestycje w Ustrzykach Dolnych przy ul. Dwernickiego, Wyzwolenia, Przemysłowej, Gombrowicza, w Ustjanowej Dolnej, a także budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy.

Pamiętamy oczywiście także o bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej, a także ochronie zdrowia. I choć wydatki na te cele zawsze są kluczowe, w tym przypadku procentują i zdają rezultat nasze inwestycje z lat poprzednich. Także w ramach rozwoju turystyki będącej napędem gospodarki naszego regionu, możemy mówić o większych potrzebach. Mimo tego, w 2023 roku powstaną liczne atrakcje turystyczne, które przyniosą korzyść mieszkańcom przyciągając turystów do naszej gminy. Warto w tym miejscu wymienić choćby Panoramę Ustrzyk Dolnych, Camper Park, Całoroczny kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Ustjanowej Górnej, Centrum Turystyki Aktywnej w Łobozewie oraz nowy projekt Stacja Kresy, gdzie byłemu dworcowi w Krościenku nadamy nową funkcję turystyczną. Podobnie sytuacja wygląda w ramach kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, a także kultury fizycznej. Mimo pogarszającej się sytuacji samorządów, wygospodarowaliśmy na te sektory prawie 8 mln zł i będzie to z pewnością inwestycja w przyszłość, która będzie przynosiła korzyści i owoce w kolejnych latach.

Zdajemy sobie sprawę z potrzeb rosnących wraz z inflacją i ceną podstawowych produktów. Reagując na trudne realia, planujemy dalsze intensyfikowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków wspierających kondycję finansową gminy. Dzięki niej, nasz region będzie się dla Was rozwijał i zmieniał. Wierzymy jednocześnie, że burzliwe dyskusje podczas uchwalania budżetu na 2023 roku będą nawozem, który wyda oczekiwane plony.