Czy w gminie Ustrzyki Dolne będzie referendum?

Od wielu lat w naszej gminie trwa dyskusja w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. W ostatnich dniach rozpoczęła się również dyskusja w zakresie zagospodarowania ścieków oraz osadów ściekowych.

Konieczne jest podjęcie kroków w zakresie dostosowania infrastruktury Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej do potrzeb zmieniającego się rynku.

Jako Burmistrz Ustrzyk Dolnych jeszcze w sierpniu zwrócę się do Rady Miejskiej z wnioskiem o zorganizowanie referendum lokalnego, w którym mieszkańcy miasta i gminy Ustrzyki Dolne będą mogli wypowiedzieć się co do kierunków działań w zakresie zagospodarowania opadów oraz ścieków bytowych i osadów ściekowych. O takim referendum mówi ustawa z 15 września 2000 roku o referendum lokalnym. W art. 2 ust. 2 stanowi, że „w referendum lokalnym […] mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki”.

W trakcie referendum mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w następujących kwestiach:
1. Czy są za tym, aby na terenie gminy Ustrzyki Dolne zlokalizować instalację do zagospodarowania odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych?
2. Czy są za tym, aby produkować ciepło na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z opadów w procesie termicznego przetwarzania odpadów lub procesach zbliżonych?
3. Czy są za tym, aby gmina Ustrzyki Dolne podejmowała dalsze kroki w zakresie poszukiwania źródeł geotermalnych, w tym wykonywała odwiert próbny potwierdzający lub zaprzeczający ich posiadanie?

Podjęte przez mieszkańców decyzje w referendum będą wyznacznikiem do podjęcia kolejnych kroków przez władze gminy Ustrzyki Dolne. Referendum zostanie poprzedzone kampanią informacyjną oraz z udzieleniem szczegółowych informacji na temat konsekwencji cenowych podjętych decyzji. O ostatecznym kształcie pytań zadanych w referendum wspólnie zdecydują wszyscy radni Rady Miejskiej w porozumieniu z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych.

W referendum będą mieli prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki. O zorganizowaniu referendum zdecyduje Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu. Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Koszt zorganizowania i przeprowadzenia referendum wynosi 34-35 tysięcy złotych. Referendum mogłoby odbyć się w listopadzie bądź grudniu 2019 roku.