LIV Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady LIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LIV Sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
6. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.
7. Podziękowania dla Pana Wiesława Jasińskiego.
8. Podziękowania dla nauczycieli i wolontariuszy prowadzących zajęcia wakacyjne w ramach Letniej Akademii Czasu Wolnego.
9. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne,
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone  w uchwale budżetowej na 2018 rok na zadanie  pn. „Przebudowa
. i budowa treningowych obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Ustrzykach Dolnych”,
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej  kwoty ustalone  w uchwale budżetowej na 2018 rok na zadanie  pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE)”,
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone  w uchwale budżetowej na 2018 rok na zadanie  pn. „SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”,
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej  kwoty ustalone  w uchwale budżetowej na 2018 rok na zadanie  pn. „Kompetencje cyfrowe w Gminie Ustrzyki Dolne”,
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok w zakresie ubezpieczenia majątku,
- w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne w miejscowości Zadwórze dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Ustrzyki Dolne do   partnerskiego projektu pn. „Tropem Misia -  promujemy kulturę i historię dziedzictwa  Bojkowsko – Łemkowskiego łączącą miasta Ustrzyki Dolne (PL) i Mikołajów (UA)”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020,
- w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych,
- w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr XVIII/158/12 z dnia 27 stycznia 2012r- w sprawie uchylenia części uchwały Rady Miejskiej  w Ustrzykach Dolnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych na terenie miejscowości Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie  gminy Ustrzyki Dolne,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
- i innych.
10. Wolne wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.