Trwają prace nad budżetem gminy na 2019 rok

Burmistrz Bartosz Romowicz spotkał się z radnymi miejskimi nowej kadencji. Wspólnie rozpoczęli prace nad budżetem gminy na kolejny rok.

W mijającym tygodniu Burmistrz Bartosz Romowicz spotkał się z radnymi miejski rozpoczynając tym samym prace nad budżetem gminy na rok 2019. Pierwsze spotkanie odbyło się 5 listopada 2018 z radnymi Komitetu Wyborczego Wyborców Aktywni dla Bieszczad. Dwa dni później do prac nad finansami gminy dołączyli radni z Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Samorządowego, Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Nowoczesne Bieszczady.

Przedstawiciele mieszkańców naszej gminy zaproponowali zadania do realizacji w przyszłym roku. Wiele z tych postulatów to odpowiedź na problemy mieszkańców, z którymi spotykają się każdego dnia. Wszystkie zostały omówione, a te najważniejsze włączone do projektu budżetu.

Radni tworząc budżet planują między innymi dochody i wydatki gminy. Na budżet składają się m.in. wpływy z dochodów jednostek podległych, wpływy z podatków i opłat, sprzedaży nieruchomości i ich dzierżaw, dotacje z budżetu państwa oraz subwencje. Wśród kosztów trzeba wyróżnić wydatki bieżące (na codzienne funkcjonowanie) oraz wydatki majątkowe. Te drugie są szczególnie ważne, ponieważ to one poprawiają komfort życia mieszkańców, jak np. przebudowa drogi gminnej Brelików-Ropienka, co przyspieszyło dojazd mieszkańców do Ustrzyk Dolnych z sołectw: Ropienka, Zawadka i Stańkowa.

Podczas spotkania 7 listopada nowo wybrana Rada Miasta Ustrzyki Dolne pracowała również na zmianami w Statucie Gminy. Ponadto omówiono najważniejsze uchwały, jakie zostaną podjęte na pierwszej sesji po zaprzysiężeniu Rady Miejskiej Ustrzyki Dolne na kadencję 2018-2023. Podczas tego spotkania omówiono także powstanie Centrum Usług Wspólnych (CUW).

CUW to niezależna jednostka organizacyjna, która obsługiwać będzie podległe Urzędowi Miejskiemu szkoły, przedszkola, żłobek i inne jednostki działające w granicach gminy, z wyłączeniem ŚDS i MGOPS. Dzięki temu powstanie centralny system standaryzacji i ujednolicenia procesów wspierających dla jednostek organizacyjnych gminy, wpływając tym samym na obniżenie kosztów jej prowadzenia.

Burmistrz Bartosz Romowicz podkreśla, że to ważny moment dla gminy w każdym roku. – Rozmowy na etapie tworzenia projektu budżetu są bardzo ważne, ponieważ już w tym momencie pozwalają znaleźć konsensus ze wszystkimi radnymi - powiedział B. Romowicz. - Po drugim spotkaniu ostatecznie wybiorę zadania do projektu budżetu, który przedstawię do 15 listopada tego roku. Budżet na 2019 rok będzie budżetem stabilizacji finansowej gminy oraz przygotowania do dużych inwestycji w kolejnych latach, a także pozyskania na ich realizację środków zewnętrznych.

Przygotowywanie, przyjmowanie i wprowadzanie zmian w budżecie gminy regulują w szczególności dwie ustawy: ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.