V Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady IV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która odbędzie się w dniu 3 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskej
4. Informacja Burmistrza nt. Budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok
5. Procedura uchwalenia budżetu Gminy:
5.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
5.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
5.3. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej
5.4. Przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji
5.5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej
5.6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza
5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok
6. Pozostałe projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne
6.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2019 roku
6.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali przy SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych)
6.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Zakup nieruchomości w Ustrzykach Dolnych - Orange)
6.6. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Kompleksowa przebudowa budynku Orange wraz ze zmianą sposobu użytkowania PT)
6.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Sieć wodociągowa w m-ci Krościenko, Przebudowa drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych ul, Jagiellońska, ul. Sikorskiego, Termomodernizacja budynków mieszkalnych, Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa kompleksu basenów Delfin PT, Budowa stadionu zimowego)
6.8. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/674/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”
6.9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
6.10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Sprawy różne
9. Zakończenie obrad

Przebieg sesji oraz wyniki głosowań radnych na żywo mogą Państwo znaleźć na stronie http://ustrzykidolne.msesja.pl