XXIX Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która odbędzie się 25 sierpnia 2020 roku o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
4. Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne,
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych",
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko",
- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Łodyna nieruchomości mienia komunalnego,
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2 położonej w miejscowości Leszczowate, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata,
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1823 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.