XXVIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady XXVIII absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która odbędzie się 5.08.2020 r. o godzinie 10:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVIII absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
5. Procedura rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2019 rok:
- przedstawienie Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2019 rok,
- otwarcie dyskusji,
- wystąpienia formalnie zgłoszonych mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne,
- wystąpienia radnych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
- odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów w sprawie w/w sprawozdań oraz informacji o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
- odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
8. Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
- w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej)
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych"
- w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/337/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 119230 R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna)
- w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/338/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 119213 R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna)"
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)"
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego"
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

--> RELACJA LIVE