XXXII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w trybie zdalnego obradowania, która odbędzie się 27 października 2020 roku o godzinie 10:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotycząca zasad ustalania i wysokości stawek opłat za opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne.
5. Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020,
- w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/362/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
- w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok,
- w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Łobozewie Dolnym, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych,
- w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Łodynie, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych,
- w sprawie zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych,
- w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
- w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.