XXXV Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w trybie zdalnego obradowania, która odbędzie się 30 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII oraz XXXIV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza nt. Budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
5. Procedura uchwalenia Budżetu Gminy:
5.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
5.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
5.3. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej;
5.4. Przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Komisji;
5.5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej;
5.6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza;
5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
6. Pozostałe projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne,
6.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2021 roku,
6.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w zakresie ubezpieczenia majątku,
6.5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020,
6.6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
6.7. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych,
6.8. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2021 - 2023,
6.9. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/324/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,
6.10. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr XIV/183/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne oraz w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości i wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego,
6.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Łobozew Dolny nieruchomości mienia komunalnego,
6.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego,
6.13. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.